Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för kunder och är en samtyckeshandling. Integritetspolicyn reglerar hur uppgifter behandlas och för vilka ändamål. Vänligen läs igenom integritetspolicyn innan personuppgifter delas med oss. Befintliga kunder ombedes att kontakta oss för eventuell återkallelse av samtycke, rättelse eller borttagning av personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Monteriva Kaffe Sverige AB är personuppgiftsansvarig i avtalsförhållanden vid köp av varor och tjänster på denna webbplats och i den fysiska butiken samt vid övrig kommunikation. Integritetsinformationen nedan gäller för behandling av personuppgifter som genomförs av Monteriva Kaffe Sverige AB.

2. Uppgifter

I tjänster som vi tillhandahåller och i övrig kommunikation kan vi samla in uppgifter i följande kategorier:
A: Kontaktuppgifter – namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
B: Transaktionsuppgifter – betalningar, kontouppgifter, faktura- och köphistorik.
C: Digital kommunikation – e-post, kommentarer och omdömen via kundundersökningar och på sociala medier.
D: Digitala uppgifter – IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, uppgifter om vilka nyhetsbrev och kundundersökningar som öppnas, vilken plattform som används och vilka länkar som öppnas i digitala utskick.
E: Bild- och videoupptagning – fotografier och kameraövervakning.

3. Uppgiftsinsamling

Personuppgifter i kategori A, C och D lämnas av kund i samband med köp av varor och tjänster, besök på webbplatsen, registrering som kund, kundundersökningar och övrig kommunikation. Uppgifter i kategori B kan samlas in i samband med köp, återbetalning och kravhantering. Uppgifter i kategori A, B och C kan även samlas in från Gastrea AB. Uppgifter i kategori E samlas in genom fotografier och kameraövervakning i lokalen.

4. Användning av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

Köp och besök på webbplatsen

Uppgifter i kategori A, B, C och D kan behandlas vid köp av varor och tjänster på webbplatsen samt vid bokning av kurser i syfte att genomföra köpet och/eller bokningen. Genomförande av ett köp kan innebära att uppgifter i kategori A används för en kreditkontroll. Insamling av uppgifter i kategori A behandlas för att skapa en kundprofil och ingå avtal. Uppgifter i kategori A, B och C behandlas med kundens medgivande genom avtalsförhållandet eller kommunikation på kundens initiativ. Köp kan nekas av säkerhetsskäl om kund inte lämnar samtliga uppgifter i kategori A. Uppgifter i kategori D samlas in för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Se vidare information i sekretess- och cookiepolicyn.


Köp och besök i fysisk butik

Uppgifter i kategori A, B, C, D och E kan behandlas vid besök, köp av varor och tjänster samt bokning av kurser och utbildningar som sker i lokalen. Genomförande av ett köp kan innebära att uppgifter i kategori A används för en kreditkontroll. Uppgifter i kategori A, B, C, D samlas in i syfte att genomföra köpet och/eller bokningen. Insamling av uppgifter i kategori A behandlas för att skapa en kundprofil och ingå avtal. Uppgifter i kategori A, B och C samlas in och behandlas med kundens medgivande genom avtalsförhållandet eller kommunikation på kundens initiativ. Köp kan nekas av säkerhetsskäl om kund inte lämnar samtliga uppgifter i kategori A. Uppgifter i kategori E samlas in genom kameraövervakning i brottsförebyggande syfte och för att värna om säkerheten. Videoupptagningen kan användas i avslöjande och utredande syfte vid eventuellt brott. Bild- och videoupptagning kan delas med tredje part om legal grund föreligger.

Digital kommunikation

Uppgifter i kategori A, C och D kan hanteras i samband med digital kommunikation, utskick av informations- och nyhetsbrev, kundundersökningar, anmälan till och från utskick av nyhetsbrev och kundundersökningar, samt i behandling av svar från kundundersökningar. Uppgifter i kategori A, B och C kan behandlas i e-post. E-posthantering innefattar att ta emot, skicka, vidarebefordra, sortera, lagra och radera e-post. Personuppgifter i e-post behandlas för ändamålet att uppfylla avtalsförhållandet vid köp, besvara fakturafrågor och hantera in- och utbetalningar, supportärenden, returer och reklamationer samt övriga kundtjänstrelaterade ärenden. Syftet med informationsbrev är att förse befintliga kunder med relevant information. Syftet med nyhetsbrev är att informera befintliga kunder om nyheter och aktuella kampanjer. Kundundersökningar genomförs månatligen i kvalitetssyfte för produkter och tjänster som tillhandahålls. Deltagare i kundundersökningar är anonyma och väljs genom ett slumpmässigt urval utifrån aktiva kunder under föregående månad. Anonymiserade data från kundundersökningar kan användas för att generera statistik och analyser kring kundupplevelsen och tillhandahållna tjänster. Det är när som helst möjligt att avstå från att ta emot nyhetsbrev och delta i kundundersökningar genom avanmälan på valfritt sätt. Vid avanmälan från nyhetsbrev och/eller kundundersökningar används uppgifterna inte längre för ändamålet. Informationsbrev grundade på legala krav skickas ut till samtliga berörda kunder.

Kurs och utbildning

Uppgifter i kategori A, B och C kan hanteras i samband med kurs och utbildning i vår lokal och på annan plats. Uppgifterna behandlas för att uppfylla avtalsförhållandet i genomförandet av köp eller bokning, administration av kursdeltagare och förmedling av information om tidpunkt och plats samt vid utfärdande av diplom efter avklarad kurs. Uppgifter i kategori E kan behandlas i samband med kurs och utbildning i vår lokal. Bild- och videoupptagning kan även användas för informerande och marknadsförande syfte om kurser på webbplatsen. Användning av digitalt material på kursdeltagare i informerande och marknadsförande syfte sker endast med kursdeltagarnas medgivande. Videoövervakning används i brottsförebyggande syfte och för att värna om säkerheten. Videoövervakning kan även användas i utredande syfte vid eventuellt brott. Bild- och videoupptagning kan delas med tredje part om legal grund föreligger.


Tredje part

Uppgifter delas inte med tredje part i försäljnings- eller marknadsföringssyfte. Uppgifter i kategori A, B och C kan delas med Gastrea AB i en gemensam databas och behandlas endast på kundens initiativ vid köp eller övrig kommunikation. Avtalsförhållandet mellan Monteriva Kaffe Sverige AB och Gastrea AB regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

5. Lagring av personuppgifter

Uppgifter lagras endast så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna. Uppgifter i kategori A och B som lämnas i samband med köp lagras i upp till tio år, dock minst i sju år enligt gällande bokföringsregler. Uppgifter i kategori A som behandlas för marknadsförande ändamål lagras tills kunden avanmäler sig från utskick. Uppgifter i kategori C gällande e-post inkommer till och sorteras i olika säkerhetsskyddade inkorgar beroende på ämne. Endast berörd personal har tillgång till de olika inkorgarna. Lagringstiden av e-post styrs av ärendet, dock lagras e-post i högst nio månader med undantag från avtals- och bokföringsrelaterade konversationer samt reklamationsärenden som kan sparas i upp till tre år för att möjliggöra hantering av eventuella klagomål och anspråk. Uppgifter i kategori C gällande kommentarer och omdömen på sociala medier lagras så länge som materialet finns tillgängligt eller tills kommentaren eller omdömet raderas av skaparen. Övriga uppgifter i kategori C och D har en obegränsad lagringstid i uppföljningssyfte. Uppgifter i kategori E lagras på obestämd tid beroende på ändamålet.

6. Registerutdrag

Det är när som helst möjligt att kontakta oss och begära att få åtkomst till dina personuppgifter. Detta inkluderar rättelse och radering av de personuppgifter som vi behandlar. En del av uppgifterna kan behöva lagras trots begäran om gallring i syfte att uppfylla avtalsförhållandet och efterleva lagstiftningen. För att begära information om dina personuppgifter skall en undertecknad begäran skickas till oss skriftligen. Registerutdrag kan begäras kostnadsfritt en gång per kalenderår, därefter kan debitering ske.

7. Datainspektionen

Vid eventuell oenighet om behandling eller lagring av personuppgifter kan en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Monteriva Kaffe Sverige AB förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn vid behov. Om det anses nödvändigt kommer kunder att underrättas om ändringarna. Eventuella ändringar träder i kraft först efter att de har publicerats på webbplatsen.

9. Kontaktuppgifter

Monteriva Kaffe Sverige AB
Alsnögatan 9
116 41 Stockholm
Telefon: 08-658 60 00
E-post: espresso@monteriva.se