STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

träffar.

No hits.

Integritetspolicy Gastrea AB

Denna integritetspolicy gäller för kunder och är en samtyckeshandling. Integritetspolicyn reglerar hur uppgifter behandlas och för vilka ändamål. Vänligen läs igenom integritetspolicyn innan personuppgifter delas med oss. Befintliga kunder ombedes att kontakta oss för eventuell återkallelse av samtycke, rättelse eller borttagning av personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Gastrea AB är personuppgiftsansvarig i avtalsförhållanden vid köp av varor och tjänster i den fysiska butiken samt vid övrig kommunikation. Integritetsinformationen nedan gäller för behandling av personuppgifter som genomförs av Gastrea AB.

2. Uppgifter

I tjänster som vi tillhandahåller och i övrig kommunikation kan vi samla in uppgifter i följande kategorier:

A: Kontaktuppgifter – namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

B: Transaktionsuppgifter – betalningar, kontouppgifter, faktura- och köphistorik.

C: Digital kommunikation – e-post.

3. Uppgiftsinsamling

Personuppgifter i kategori A och C lämnas av kund i samband med köp av varor och tjänster, registrering som kund och övrig kommunikation. Uppgifter i kategori B kan samlas in i samband med köp, återbetalning och kravhantering. Uppgifter i kategori A, B och C kan även samlas in från Monteriva Kaffe Sverige AB.

4. Användning av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

Köp och besök i fysisk butik

Uppgifter i kategori A, B och C kan behandlas vid besök, köp av varor och tjänster samt bokning av kurser och utbildningar. Genomförande av ett köp kan innebära att uppgifter i kategori A används för en kreditkontroll. Uppgifter i kategori A, B och C samlas in i syfte att genomföra köpet och/eller bokningen. Insamling av uppgifter i kategori A behandlas för att skapa en kundprofil och ingå avtal. Uppgifter i kategori A, B och C samlas in och behandlas med kundens medgivande genom avtalsförhållandet eller kommunikation på kundens initiativ. Köp kan nekas av säkerhetsskäl om kund inte lämnar samtliga uppgifter i kategori A.

Digital kommunikation

Uppgifter i kategori A och C kan hanteras i samband med utskick av informationsbrev. Uppgifter i kategori A, B och C kan behandlas i e-post. E-posthantering innefattar att ta emot, skicka, vidarebefordra, sortera, lagra och radera e-post. Personuppgifter i e-post behandlas för ändamålet att uppfylla avtalsförhållandet vid köp, besvara fakturafrågor och hantera in- och utbetalningar, supportärenden, returer och reklamationer samt övriga kundtjänstrelaterade ärenden. Syftet med informationsbrev är att förse befintliga kunder med relevant information. Informationsbrev grundade på legala krav skickas ut till samtliga berörda kunder.

Kurs och utbildning

Uppgifter i kategori A, B och C kan hanteras i samband med kurs och utbildning. Uppgifterna behandlas för att uppfylla avtalsförhållandet i genomförandet av köp eller bokning, administration av kursdeltagare och förmedling av information om tidpunkt och plats samt vid utfärdande av diplom efter avklarad kurs.

Tredje part

Uppgifter delas inte med tredje part i försäljnings- eller marknadsföringssyfte. Uppgifter i kategori A, B och C kan delas med Monteriva Kaffe Sverige AB i en gemensam databas och behandlas endast på kundens initiativ vid köp eller övrig kommunikation. Avtalsförhållandet mellan Gastrea AB och Monteriva Kaffe Sverige AB regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.

5. Lagring av personuppgifter

Uppgifter lagras endast så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna. Uppgifter i kategori A och B som lämnas i samband med köp lagras i upp till tio år, dock minst i sju år enligt gällande bokföringsregler. Uppgifter i kategori C gällande e-post inkommer till och sorteras i olika säkerhetsskyddade inkorgar beroende på ämne. Endast berörd personal har tillgång till de olika inkorgarna. Lagringstiden av e-post styrs av ärendet, dock lagras e-post i högst nio månader med undantag från avtals- och bokföringsrelaterade konversationer samt reklamationsärenden som kan sparas i upp till tre år för att möjliggöra hantering av eventuella klagomål och anspråk.

6. Registerutdrag

Det är när som helst möjligt att kontakta oss och begära att få åtkomst till dina personuppgifter. Detta inkluderar rättelse och radering av de personuppgifter som vi behandlar. En del av uppgifterna kan behöva lagras trots begäran om gallring i syfte att uppfylla avtalsförhållandet och efterleva lagstiftningen. För att begära information om dina personuppgifter skall en undertecknad begäran skickas till oss skriftligen. Registerutdrag kan begäras kostnadsfritt en gång per kalenderår, därefter kan debitering ske.

7. Datainspektionen

Vid eventuell oenighet om behandling eller lagring av personuppgifter kan en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Gastrea AB förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn vid behov. Om det anses nödvändigt kommer kunder att underrättas om ändringarna.

9. Kontaktuppgifter

Gastrea AB
Tessins väg 19
217 58 Malmö

Telefon: 040-616 05 10
E-post: oresund@monteriva.se

 

Gastrea AB
Brämaregatan 10
417 04 Göteborg

Telefon: 031-780 30 00
E-post: gbg@monteriva.se

Menu